8/14/2013

Shant Prakash Jatav Dalit Leader

Karnataka National Office Bearers BJP SC Morcha Meeting at Bangalore 


Narayan Kaisari (MP), Anita Arya (Ex MP), Shant Prakash Jatav


Narayan Kaisari (MP), Anita Arya (Ex MP), Shant Prakash Jatav


Narayan Kaisari (MP), Anita Arya (Ex MP), Shant Prakash Jatav


Shant Prakash Jatav


Shant Prakash Jatav


Shant Prakash Jatav


Shant Prakash Jatav 
Shant Prakash Jatav


Shant Prakash JatavShant Prakash JatavShant Prakash JatavShant Prakash JatavShant Prakash Jatav

No comments: