1/24/2009

जातिगत आंकडे लोकसभा गाजियाबाद २००९

कुल मतदाता – १७,६९,९१८

लोनी ----------- ३,२९,१०३
मुराद नगर – ३,०६,०७८
साहिबाबाद ----– ५,६७,००२
गाजियाबाद----- २,८७,५६०
ढोलना –------ २,८०,५६०

जाति ---------- मत ------- प्रतिशत
ब्रह्मण -----------८१,४१६ ---------- ४.६
त्यागी -----------१,४५,४८७ ---------- ८.२२
बनिया -----------१,६९,९१२ --------- ९.६
राजपूत ----------१,५२,२१२ --------- ८.६
मुस्लिम ---------३,९६,४६१ --------- २२.४
पंजाबी -----------७०,७९६ ---------- ४
जाट --------------१,२७,४३४ --------- ७.२
गुर्ज्जर -----------१,९८,२३० --------- ११.२
यादव ------------३५,३९८ ---------- २
जाटव ------------२,०८,८५० -------- ११.८
वाल्मीकि --------३८,९३८ --------- २.२
अन्य -----------१,४४,७७९ -------- ८.१८

No comments: